ANBI

Stichting Melief wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Ter motivering hiervan alsook voor de broodnodige transparantie en verantwoording naar onze donateurs en ondersteuners publiceren wij hieronder ter aanvulling de volgende gegevens:Handelsregister

KvK-nummer: 24349733, Kamer van Koophandel Rotterdam
Rechtspersoon  
RSIN: 812536952
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Melief
Statutaire zetel: Westvoorne
Stichting adres: Gedempte Zalmhaven 691, 3011BT Rotterdam
Postadres/secretariaat: Driedistel 11, 3068NB Rotterdam
Telefoonnummers: 0104554397
  +495952200657
Internetadres: www.stichtingmelief.nl
E-mailadres: info@stichtingmelief.nl
Eerste inschrijving handelsregister: 24-06-2003
Datum akte van oprichting: 20-06-2003
Activiteiten: SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties n.e.g. Dierenbeschermingsverenigingen e.d.
   
Bestuurders  
Naam: Vermeulen, Lothar Henricus Maria
Geboortedatum en -plaats: 12-06-1975, Breda
Datum in functie: 20-06-2003
Titel: Algemeen bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
   
Naam: Winters, Marc
Geboortedatum en -plaats: 23-07-1972, Rotterdam
Datum in functie: 20-06-2003
Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
   
Naam: Van Vliet, Silvia
Geboortedatum en -plaats: 01-05-1965, Rotterdam
Datum in functie: 06-09-2014
Titel: Algemeen bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
   
Naam: de Leeuw, Johannes Pieter Alexander
Geboortedatum en -plaats: 22-11-1970, Groningen
Datum in functie: 10-01-2016
Titel: Algemeen bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
   
Naam: Elshoff, Huberta
Geboortedatum en -plaats: 12-12-1950, Rotterdam
Datum in functie: 01-07-2010 (datum registratie: 13-08-2010)
Titel: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
   
Naam: Roosenboom, Ingrid Elisabeth Jacoba
Geboortedatum en -plaats: 25-08-1969, Bergeyk
Datum in functie: 21-01-2017 (datum registratie 23-02-2017
Titel: Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
   
Naam: Jansen - de Jong, Dirk Jan
Geboortedatum en -plaats: 30-09-1971, Aalten
Datum in functie: 21-01-2017 (datum registratie 23-02-2017
Titel: Algemeen bestuurslid
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)Beleidsplan en doelstellingen

De stichting is een non-profit organisatie en heeft tot doel (landbouw)huisdieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden, een fijne nieuwe en permanente plek te bieden. Zo kunnen ze bij Stichting Melief rustig oud worden. Dieren die niet in asielen terecht kunnen of geen kans maken om er ooit nog uit te komen, zijn zo toch verzekerd van een onbekommerd leven. Op dit moment zijn er ongeveer 1250 dieren ondergebracht in de opvang van de stichting, gevestigd in Sögel, Duitsland. Het gaat hier om honden, katten, konijnen, cavia’s, volièrevogels, pluimvee, watervogels, duiven, geiten, schapen, koeien, paarden/pony’s, mini-varkens en grote varkens.

Een tweede doel is het creëren van een ontmoeting tussen mens en dier op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, momenteel mogelijk gemaakt door de openstelling van de opvang op zaterdag en op afspraak.

Een derde doel is het, aan de hand van de in de opvang levende dieren, bewustmaken van mensen wat betreft de gevolgen van het consumeren en fokken van, en het handelen in dieren en ze te wijzen op de vele voor handen zijnde volwaardige alternatieven.

Een vierde doel is het geven van cursussen en opleidingen in het verzorgen van dieren in het algemeen en het begeleiden van studenten tijdens hun opleiding tot dierverzorger. Hierbij staat wederom het respect voor het dier centraal en daarom zullen de eerste drie doelen een wezenlijk deel vormen van het vierde doel.

Missie en Strategie

Stichting Melief tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het bieden van veelal permanente huisvesting en verzorging aan noodlijdende dieren.
  2. Het geven van voorlichting aan de relevante doelgroepen.
  3. Het werven van de benodigde fondsen en goederen/voedermiddelen middels diverse activiteiten om bovenstaande mogelijk te maken.

Fondsenwerving

  1. in het algemeen via jaardonateurs en specifiek via maanddonateurs (adoptie op afstand van een dier).
  2. Giften en schenkingen.
  3. Diverse collectes en via allerlei doelgerichte acties en activiteiten.
  4. Doelgerichte aanvragen bij (vermogens)fondsen voor dieren.
  5. Merchandising van allerlei artikelen.

Huisvesting

De dierenopvang van Stichting Melief heeft een boerderij ter beschikking compleet met opstallen, vijver, quarantaine ruimtes, weilanden en graslanden, momenteel op een terrein van in totaal ongeveer 4 hectare. Deze opvangboerderij bevindt zich in Sögel, Duitsland.

Toekomstplannen

Naast het voortdurend optimaliseren, renoveren en moderniseren van de onderkomens van de dieren, wat na (medische) verzorging de eerste prioriteit heeft, bestaan er plannen tot uitbreiding die de doelstellingen van de stichting nog meer tot verwezenlijking zullen brengen.

Educatief centrum

In dit educatief centrum is het plan om een permanente tentoonstelling op te zetten over dieren in het algemeen. Informatie zal gegeven gaan worden over het houden van huisdieren.

Tevens zal informatie beschikbaar zijn over de bio-industrie. Het milieu aspect zal een belangrijk thema zijn. Duurzaam ondernemen zal zeker onderdeel  gaan vormen van de voorlichting van het centrum.

Voorlichting en trainingen omtrent het houden en verzorgen van grote en kleine dieren door middel van workshops aan scholen, verenigingen en clubs. Theorie zal afgewisseld worden door de praktijk.

Markt of doelgroepen

Op dit moment:

Mensen die zich met de doelstellingen van de dierenopvang Stichting Melief afficheren of ervoor open staan, en toevallige bezoekers in het algemeen, beide zowel groepen als individuele personen. Scholen en opleidingsinstituten.

Voorbeelden voor de toekomst:

Bedrijven die aan een teambuilding activiteit willen deelnemen. Personeelsverenigingen van profit- en non-profitorganisaties.Beloningsbeleid

Aanvankelijk werd de opvang gerund door een van de beheerders/oprichters. Na de verhuizing naar Duitsland breidde het aantal dieren en diersoorten zich echter zo uit dat dit werk niet meer door 1 persoon kon worden gedaan, temeer daar het zeer moeilijk bleek vrijwilligers in die streek te werven. Teneinde beide beheerders in de gelegenheid te stellen zich volledig aan de stichting en de opvang te wijden is toen besloten hen part-time in dienst te nemen. Dit dienstverband houdt in dat zij elk 20 uur per week betaald worden conform het minimumloon en de overige tijd van de ca. 80-urige werkweek als vrijwilliger in de opvang werken. Met meer dan 1250 dieren in zoveel verschillende soorten is dit een minimale bezetting, temeer daar het werk 7 dagen per week en 52 weken per jaar doorgaat, en bij heel jonge of zieke dieren ook nog ’s nachts. De grote uitbreiding van het aantal dieren sinds de verhuizing is overigens een gevolg van het feit dat de opvang zoveel groter is en daardoor meer plaats heeft voor allerlei diersoorten. Uiteraard worden ook dieren uit Duitsland opgenomen, maar het overgrote deel van de dieren is uit Nederland afkomstig.

Eén van de beheerders in Duitsland is gekwalificeerd en door de Industrie- und Handelskammer erkend opleider tot dierverzorger. De opleiding dierverzorging vindt in Duitsland plaats volgens het ‘werken en leren’-systeem en duurt 3 jaar. De leerling-dierverzorger komt in dienst van Gnadenhof Melief e.V., werkt 4 dagen in de opvang en gaat 1 dag in de week naar school. Van september 2012 tot oktober 2013 is er een dierverzorger-in-spé in dienst geweest. Sinds 1 augustus 2016 leiden we weer een leerling-dierverzorger op. Ze hoopt op 31 juli 2019 haar opleiding af te kunnen ronden.

Sinds oktober 2014 heeft Gnadenhof Melief e.V. ook een algemeen medewerkster in dienst voor inmiddels 35 uur per week.Doelstelling

Vastgelegd in de statuten van Stichting Melief zijn de volgende doelstellingen:

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

a. het als vangnet dienen voor dieren die elders in hun levensloop bedreigd dan wel ongewenst dan wel op een andere manier hulpbehoevend zijn;

b. het bewust maken van mensen van de gevolgen van het consumeren en fokken van en het handelen in dieren en ze te wijzen op de vele voor handen zijnde volwaardige alternatieven;

c. het creëren van een ontmoeting tussen mens en dier op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van huisvesting, het geven van voorlichting en educatie.Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar onze papieren nieuwsbrief die wij twee keer per jaar per post naar onze donateurs versturen (hier als PDF-document terug te lezen), alsook naar de maandelijkse digitale nieuwsbrief waarop iedere geïnteresseerde zich vrij kan abonneren. Voorts trachten wij met de grootst mogelijke regelmaat nieuwsberichten op onze website te publiceren. De meest recente nieuwsberichten en het archief kunt u hier teruglezen.Financiële verantwoording 2017

BATEN  
   
Adopties op afstand 50.597,13
Overige donaties en giften 41.289,69
Giften projecten 10.946,65
Diverse baten 35.126,70
Interest op rekening projecten 332,48
   
  138.292,65
   
LASTEN  
   
Voer dieren 5.048,27
Medische kosten dieren 13.240,92
Overige kosten dieren 909,23
Huur opvang 23.400,00
Gas, water, elektra 8.883,78
Overige huisvestingskosten 9.323,42
Personeelskosten 55.885,96
Vervoerskosten 3.980,83
Kantoorbenodigdheden/drukwerk  2.496,46
Telefoon-, internet en portokosten 4.361,60
P.R.-kosten  847,01
Verzekeringen 3.238,86
Overige algemene kosten 1.909,56
   
  133.525,90

Toelichting

De DIVERSE BATEN omvatten o.a. collectes, verkoop merchandising, opbrengst verkoop veilingen en rommelmarkten, charity buffet en legaten.

Voor een toelichting op de PERSONEELSKOSTEN verwijzen wij graag naar de tekst omtrent het al dan niet verrichten van betaald werk binnen de opvang. Het contract met de part-time kracht is gedurende het gehele jaar verlengd.

Deze post omvat ook het wettelijk verplichte werkgeversgedeelte van deziektekostenverzekeringen.